Demoni – zovu ih palim anđelima, a kako djeluju saznajte ovdje | Alter Plus Portal
Alter Plus
Sve o prirodnoj medicini

Demoni – zovu ih palim anđelima, a kako djeluju saznajte ovdje

0

Demoni su oko nas, misle mnogi ljudi kad nam nešto u životu pođe krivo ili doživimo nesreću. Ali javno nitko o tome ne govori, osim crkve.

Ako vas to zanima, u ovom tekstu saznati ćete mišljenje crkva o tome što su demoni, gdje vrebaju i trebamo li biti na oprezu:


Svijet demona, palih anđela – strašna je stvar­nost; to svakako moramo znati. Moramo računati s tom stvarnošću, da ne bismo ništa ne sluteći do­spjeli u njihove ruke, pod njihovu vlast.

U našem vremenu nalaze đavo i njegovi zli duhovi toliko mnogo oruđa među lju­dima kao nikad prije.

Da, on je danas postigao da je slavljen i veličan u kršćanskim zemljama: čaš­ćenje đavla u obredu tzv. “crne mise” odvija se javno u SAD-u i Engleskoj, pa i u našoj zemlji.

Ušli smo tako u doba kad sotona i njegovi de­moni slave blistave uspjehe, a takozvani kršćanski narodi pali su više ili manje u njegove ruke.

Danas đavo djeluje na posve nov način. U prošlim stolje­ćima uspijevalo je đavlu prikazivati svoje postojanje uglavnom kao nenam­jerno – držao se demonizam u tajnosti.

Njegovo se djelovanje događalo više ili manje “podzemno”, stoga je mnogima bilo nepoznato.

Tako se sve okultno vršilo uz uvjet da se to nikom ne priča, te se moralo događati noću. Amajlije su se, primjerice, nosile potajno, sudionici nisu kasnije ni sa kim razgova­rali o tom što se zapravo događalo.

Onda i danas

Nebrojeni su se ljudi mučili pod demonskim moćima, a da toga nisu bili svjesni. Zbog stida, straha ili prijet­nje sve bi ostalo u mraku, odnosno skriveno od ljudi.

A gdje je đavo vezao ljude uza se te bi oni živjeli u strašnim grijesima, činili su svoja grešna djela potajice, primjerice, u noćnim lokalima – nikad pred očima drugih ljudi.

Danas se međutim đavo pokazuje bez krinke. Opasno djelovanje đavla i demona ne događa se više pod zemljom, već nad zemljom, na svima vidljiv način.

Kako se danas demonizam odvija naočigled, pokazuje sljedeća činjenica: zli duhovi daju danas ljudima slobodno i ot­voreno u svim masovnim medijima svoje ponude seksa: što izopačenije oblike seksa i pornografije.

Tome se pridružuje ponuda svih vrsta opojnih droga: svaki je drugi učenik u našoj zemlji, izvješćuju mediji, već kušao drogu koja jamči “izlet u blaženstvo”.

Vladini predstavnici govore o “poplavi droga”. Sve su češće veoma mladi ljudi, čak djeca, uhvaćeni u bezdan ovisnosti.

Zlo putem medija

Tako nas đavo nastoji javno i svim mogućim sred­stvima pridobiti pod svoju vlast.

Više se ne nude samo filmovi gdje se prikazuju najgora zlodjela u svakom smislu; danas zli duhovi otvo­reno donose svoju ponudu naji­zopačenijeg seksa i nasilja putem televizije u dom svakog čovjeka.

Đavo i njegovi demoni tako ne nude javno samo neobuzdano iživljavanje na seksualnom području, već nude i ono što se danas hvali kao nova spozna­ja.

Pod geslom “slobodna, samostalna, nezavisna ličnost” propagira se čovjek odvojen od Boga, koji treba danas sam o svemu odlučivati, sve sam određivati, bez priznavanja ikakvog autoriteta – čak ni Boga.

Tako može odbaciti “prisi­lu zapovijedi”, jer je on sam mjerilo svih stvari i može činiti što je ispravno po njegovu mišlje­nju, što služi uzdizanju njegova Ja i potiče nje­gove tjelesne užitke.

Ta je težnja vjerojatno oduvijek postojala među ljudima, ali više u izdvojenim pokreti­ma.

Danas se međutim širom svijeta proklamira odbacivanje Božjih zapovijedi, posljedica čega je da se sad može slobodno i javno, pred očima svih ljudi griješiti, a da nas zbog toga ne muči savjest.

Otuđenje

Zlo se odobrava i može se otvoreno i bez srama iživ­ljavati. Time nas đavo ima na lancu. Jer grijeh i sotona idu zajedno.

Gdje se griješi, ima đavo pravo na čovjeka, osim ako se čovjek pokaje i napusti svoj grešni put.

Sjajni doživljaji užitka koje obećaju demoni vode u veliku prazninu, osiromašenje duše. Ima sve više osoba lišenih čovječno­sti, ljudskog dostojanstva, a otuda i rastući broj zlodjela, samoubojstava, psihoza straha.

Život onih koji su prihvatili ponudu zlih duhova – oso­bito život naše mladeži – bez ideala je, bez inicijative, bez volje za svladavanjem životnih teškoća.

Osobni se problemi potiskuju u sebi, a iz takvog se stanja razvijaju psihijatrijski slučajevi, čak i u djece.

Posljedice prihvaćanja ponude zlih duho­va nisu međutim samo unutarnja praznina, dosa­da i strah, već najdublji očaj. To su tipična obilježja mladih današnjice.

Tom su velikom tugom danas ispunjeni mnogi ljudi koji su zaglibili u neobuzdanom, često izo­pačenu iživljavanju svih svojih nagona.

Oni su za­pravo ovisni, podčinjeni zlim duhovima i neslo­bodni, te se povode za negativnim vidovima današnjeg vremena i nemaju vlastito mišljenje i stav.

Kako djeluje đavo

Đavo koji mrzi svaku ljudsku sreću, postigao je danas uvelike što je želio. On čini tijelo bolesnim i često ga vodi u smrt. Njegovo je djelo uništavanja tijela bez sumnje uspješno.

No pritom otup­ljuje i duša, ne dobivajući više pozitivnu hranu, postajući praznom, neutješnom i očajnom.

Ako ljudi predani đavolskom zavođenju žive samo s ciljem uzdizanja vlastita Ja, postizanja vlastite “slobode” i nezavisnosti, naposljetku će doživjeti krah, odnosno duhovnu smrt.

Oni propadaju od sa­moosiromašenja, jer im ovako, odvojenima od Boga, nedostaje pritjecanje beskonačnog života koji je samo u Bogu.

Zato posežu za drogom i tako sotona opet postiže svoj cilj. Njegovo se razor­no djelo zaključuje možda odlaskom u bolnicu za živčane bole­sti ili samoubojstvom.

Ljudi su uglavnom slijepi za demone – u tomu je uspjeh zlih duhova! Danas je izgubljena proni­cavost, kako bi oni mogli izvršavati svoje djelo bez straha da budu prepoznati.

Ljudi nisu slijepi samo za današnju moć i utjecaj demona, već i za sav užas grijeha što ih oni nude, te njihovu po­sljedicu, uništenje života.

Oni ne vide kako im se Luciferovom nadomjesnom ponudom seksa oduzima najdragocjenija i najveća sreća koja nam može pripasti, prava ljubav.

Sloboda kao laž?

Danas najveći dio ljudi, osobito u zapadnim zemljama, ne prepoznaje ni u ponudi “slobodne ličnosti” đavolsko zavođenje. Ne opaža se da se iza svega toga krije stari lažac koji želi po svaku ci­jenu odvesti čovjeka u nesreću.

Ljudi su slijepi za njegove nakane da čovjeka odvoji od Boga i pre­pusti ga propasti. Sotona zna da je čovjek stvoren da bude s Bogom u odnosu ljubavi, jer tako želi sam Gospodin, a da odvojen od praizvora života pada u ruke đavla.

Ali ljudi – zaslijepljeni varavim svjetlom starog lašca – misle da nas Bog prisilno i autoritarno uzi­ma pod svoju vlast. Oni ne vide da nam Bog ostavlja punu slobodu hoćemo li mu predati sebe.

Jer Bog je ljubav i stalo mu je do naše istinske, dragovoljne ljubavi. Da, đavo zavodi ljude, kako ne bi više vidjeli da se u toj ljubavi prema Bogu, u ovisnosti o njemu sastoji njihova sreća.

Oni više ne vide da tamo gdje se dogodilo odvajanje od Boga u punoj mje­ri i gdje je čovjek prešao granicu između stvora i Boga, ostaje tek uništena osoba.

Ljudi ne vide kako se iza svih novih gesla, novih spoznaja, “novog morala” za­pravo krije lukav i opak đavolski plan čije je pro­vođenje u današnje vrijeme, kao se čini, u punom zamahu.

Vrag se ne skriva

Živimo u vremenu kad zli duhovi šire prostore svoga života i rušilač­kog djelovanja na čitavoj zemlji. Oni se nisu oko­mili samo na pojedine društvene klase ili narode, već su njihovi napadi sveobuhvatni.

Đavo koji mrzi svaku ljudsku sreću, postigao je danas uvelike što je želio. On čini tijelo bolesnim i često ga vodi u smrt.

Njegovo je djelo uništavanja tijela bez sumnje uspješno. No pritom otup­ljuje i duša, ne dobivajući više pozitivnu hranu, postajući praznom, neutješnom i očajnom.

Ostvarivanje plana uništenja Crkve počelo je time da je pojam “grijeh” bio proglašen zastarjelim, Isus kao Spasitelj grešnika i Izbavitelj postao “nepotrebnim”.

Budući da grijeh nije shvaćen kao izvor ljudskih nevolja i oni se nisu borili pro­tiv njegovih uzroka, već protiv nepovoljnih soci­jalnih prilika, bio je Isus proglašen “socijalnim obnoviteljem”, a kršćanstvo se općenito koristi za socijalno-političko djelovanje.

Tako demoni vladaju i u crkve­nim skupinama iz kojih dolaze nove krilatice ljubavi prema ljudima što su udaljene od Boga.

Ta lažna “ljubav” dovodi naposljetku do veličanja seksa, jer je on “čovjekova životna potreba”. Zato neki teolozi opravdavaju predbračno spolno općenje i pozivaju na toleranciju prema seksualnoj izopa­čenosti.

I u Crkvi…

I nauk da samo promijenjena društvena struk­tura donosi rješenje, pa bilo to i silom, navješću­je se pod kršćanskim predznakom.

Tako danas zli duhovi preplavljuju čak vjernike svojim varavim blještavim svjetlima, a koja se smatraju pravim svjetlom spoznaje.

“Novo vrijeme treba novi mo­ral”, “novo vrijeme čovjekove slobode i samoo­dređenja ne može se više držati Božjih zapo­vijedi”, “prisila zapovijedi i autoriteta mora se od­baciti kako bi se čovjek mogao slobodno razvijati kako bi mogao razvijati svoju ličnost” – tako se dije­lom dovikuje i vjernicima u Crkvi.

Zli su duhovi dakle neprimjetno dobili pod svoju vlast već i mnoge vjernike.

Oni koje su de­moni lukavo pozivali da odbace autoritete, sada postaju ovisni o njima. Slobodne ličnosti s pra­vom samoodređenja postaju robovima koji mo­raju činiti što kaže njihov gospodar.

Oni su pod bezobzirnim autoritetom, autoritetom đavla, te su zapravo izgubili upravo slobodu koju im je đavao, stari lažac, po­nudio. Izgubili su onu slobodu koju bi imali pod Božjom vlašću.

Tamne sile…

Činjenica je da se danas milijuni ljudi u takoz­vanim kršćanskim zemljama daju zavesti đavol­skim lukavštinama.

On s druge strane bjesni protiv vjernika progonima i u dvadesetom stolje­ću ima više progona kršćana nego u svim dosadašnjim stoljećima od Isusova dolaska.

Upravo to upućuje kako je sad došlo vrijeme za đavla i njegove sluge, pale anđele, demone.

Posljednje je razdoblje povijesti prije ponov­nog Isusova dolaska posljednja i najveća prilika za djelovanje đavla i njegovih zlih duhova.

A kako je to zadnja prilika, služe se sile tame svim mogu­ćim sredstvima u tom kratkom, za njih posljed­njem vremenu što ga još imaju na raspolaganju, kako bi povećali svoje carstvo, učinili još mnoge ljude svojim robovima.

Ljudi će u samrtnom času morati gledati u strašno lice đavla i demona. Tada će svjesno doživjeti pod kakvom su vlasti bili ako su se dali od njih zavesti te ako su njima služili. Jer đavo će ih tada, u carstvu užasa, mučiti kao svoje robove.

To nam daje naslutiti nešto o paklenim mukama što ih ljudi trebaju oč­ekivati na drugom svijetu, u carstvu sotone, gdje će biti patnje i plača.

Ta bi za­strašujuća stvarnost trebala biti stalno pred oči­ma nama koji živimo u vremenu napada đavla i njegovih zlih duhova.


Ako ste ovo pročitali, možda će vas zanimati i slični tekstovi poput ovih:

Možda će vam se svidjeti