Izlazak iz tijela je obmana, utjecaj hipnoze ili telepatija? | Alter Plus Portal
Alter Plus
Sve o prirodnoj medicini

Izlazak iz tijela je obmana, utjecaj hipnoze ili telepatija?

0

Izlazak iz tijela mediji objašnjavaju na razne načine pa im znanstvenici ne vjeruju

Izlazak iz tijela proučava se stoljećima, a ovdje su opisani pokusi koje su radili znanstvenici s poznatim medijima. Što su otkrili? Astralno tijelo čovjeka može privremeno napustiti svoje materijalno tijelo? Ako je tako, što se pritom događa?

Na ova pitanja pokušali su dati odgovor neki britanski i američki znanstvenici, a ovdje pročitajte kako su se odvijali pokusi.

Jedna od najvećih poteškoća u parapsihološkom istraživanju je kako dokazati izlazak iz tijela te pritom isključiti eventualan utjecaj pomoću telepatije.

Taj je problem naročito naglašen prilikom istraživanja doživljaja bestjelesnosti.

Provjera je moguća ako zamolimo medij (vidovita osoba) da posjeti mjesto koje u budnome stanju nije nikad vidio. Takođe, medij treba potanko opisati predmete koji se tamo nalaze, što kasnije možemo kontrolirati.

No ipak ne možemo ustanoviti radi li se zaista o napuštanju tijela ili medij koristi svoju spo­sobnost vidovitosti.

Druga zanimljiva teorija kaže da doživljaj bestjelesnosti funkcionira kao okidač, koji aktivira pasivno znanje iz podsvijesti medija.

Nije isključeno da su re­zultati gledanja, slušanja, pipanja, kušanja i mirisanja samo mašta i da u stvarnosti fi­zički svijet percipiramo samo pomoću vido­vitosti.

Brojevi

Napravljeni su brojni pokusi da bi se znanstvanici uvjerili što je moguće. Da bi riješio taj problem, bar s obzirom na doživljaj bestjelesnosti, konstruirao je prof. A. J. Ellison prilično kompliciran elektronski uređaj.

Kad bi ispitanik napustio svoje tijelo, pritisnuo bi Ellison jednu tipku na apa­ratu i tada bi se na stražnjoj strani aparata pojavio troznamenkasti slučajan broj, koji nitko nije mogao vidjeti.

Zamolio bi ispita­nika da mu kaže taj broj pa bi ga unio u apa­rat na prednjoj strani. Aparat bi usporedio oba broja i pokazao da li je osoba kazala to­čan broj. Taj se pokus mogao ponoviti bez­broj puta.

Izlazak iz tijela

Na kraju serije pokusa zbrojio bi aparat točne pogotke (po želji, mogao je aparat navesti i zbroj djelomičnih pogoda­ka).

U toku eksperimenta nije voditelj pokusa mogao vidjeti brojeve koje je ispitanik mo­rao pogoditi. Tako je bila isključena moguć­nost telepatije.

Sljedeći se korak sastojao u tome da je voditelj pokusa pomoću aparata ispitao niz osoba koje su u ranijim eksperi­mentima pod hipnozom mogle napustiti svoje tijelo. Ta je sposobnost prilično česta kod osoba pogodnih za izvođenje pokusa s hipnozom.

Medij

Test je počinjao s nekoliko serija pokusa pri kojima je Ellison, da bi ubrzao postupak, gledao brojeve na stražnjoj strani aparata dok ih je ispitanik pogađao.

Taj je dio testa davao izvanredne rezultate. U dva ili tri slu­čaja ispitanik nije ni jedanput pogriješio.

Onda je slijedio niz od 25 pokusa pri kojima prof. Ellison nije vidio brojeve na stražnjoj strani aparata. Odmah je ispitanik zapao u poteškoće.

Rekao je da nikako ne može bro­jeve prepoznati jer su »premaleni«.

Profesor mu je savjetovao da kod kuće vježba s malim brojevima i da ponovno dođe nakon dva mjeseca da bi nastavili pokuse u laboratori­ju. Ellison se nije iznenadio kad se ispitanik nije više javio.

Ni drugi ispitanik nije mogao pod hipno­zom čitati brojeve na stražnjoj strani aparata te ni on nije nastavio pokuse.

Ellisonov treći ispitanik bio je jedan ame­rički medij, koji je bio čuo za njegov aparat pa je prilikom boravka u Engleskoj došao u njegov laboratorij. Odmah je pristao da su­djeluje u eksperimentu, ali nažalost nisu prethodno aparat kontrolirali.

Greška u stroju

Medij je tvr­dio da brojevi jednostavno »izranjaju« u nje­govu duhu i da kod njega nije potrebno sta­nje bestjelesnosti.

To baca zanimljivo svje­tlo na prirodu doživljaja bestjelesnosti. Kao što je već spomenuto, možemo ih shvatiti kao naročito živu rekonstrukciju sjećanja na određenu okolinu.

Informacije koje se pri­ tom dobiju, primjerice brojevi koji se vide na stražnjoj strani aparata, medij saznaje vidovitošću. To, naravno, nije nikakvo obja­šnjenje; jer što je uopće vidovitost?

Izlazak iz tijela

Postoje mnogi dokazi da se informacije mogu poja­viti u duhu, a da za to nije potreban neki određeni postupak. Medij je sudjelovao u otprilike 20 pokusa.

Onda je Ellison provje­rio koliko je bilo točnih pogodaka. Začudio se kad je vidio da aparat pokazuje osam.

Sljedećeg se jutra Ellison sam podvrgnuo nizu testova i postigao istu kvotu. Očito ne­što nije bilo u redu.

Nakon dugog traženja, Ellison je naišao na skrivenu grešku u jed­nom mikroupravljačkom krugu. Taj je dje­lovao tako da se osvjetljavalo sedam pruga brojke jedan i tako se vidjela brojka osam na ekranu.

Taj su dio brižljivo očistili i pri slje­dećem pokusu Ellison nije imao točnih pogodaka kao inače. Četvrta osoba koju je Ellison testirao bijaše jedan poznati engleski medij.

Ovaj put su eksperiment brižljivo planirali i kontrolirali funkcioniranje aparata. Ellison i njegov asistent su pokušali u nizu testova pogoditi brojke, ali su, kao obično, imali vrlo nisku kvotu pogodaka.

Nakon što se aparat dovoljno dugo zagrijavao i nakon što su napra­vili još jednu kontrolu, medij je podvrgnut prvom nizu od 20 pokusa.

Psihokineza?

Imao je osam pogodaka! Ali i Ellison je sada postigao isti rezultat. Opet se, zasigurno, pojavila neka greška u funkcioniranju aparata.

I, zaista, nakon temeljitog čišćenja upravljačkoga kruga, vrijednosti su bile normalne.

Ponovno su profesor i asistent izveli niz probnih pokusa te su obojica postigli uobičajeno niske rezultate. Činilo se da sve funkcionira. Medij je podvrgnut pokusu – i opet je imao osam pogodaka.

Izlazak iz tijela

No kad su aparat očistili i sami izveli pokus, rezultat je ponovno bio normalno nizak. Je li aparat opet radio bez greške? Nitko nije mogao odgovoriti na to pitanje.

Nestručnjaku se može činiti da je čist slučaj što je aparat zakazao kod poznatih medija. No iskusni parapsiholog zna da je to čest slučaj.

Kao da podsvijest medija, koji zna da od njega očekuju visoke rezulta­te, primjenjuje najjednostavniju metodu da bi postigla cilj: utječe psihokinezom na upravljački krug.

Ali ne možemo dokazati tu tvrdnju; riječ je samo o mogućnosti.

U svakom je slučaju potrebno i dalje istraživati i izvoditi pokuse sa slučajnim brojevima da bi se ispitalo može li medij »vidjeti« nor­malni fizički svijet bez pomoći telepatije.

Granice vidovitosti

Dr. Karlis Osis, ovlašteni istraži­vač Američkog društva za parapsihologiju, izveo je poučne pokuse s medijem Alexom Tanousom.

Želio je ispitati da li zapažanja u stanju bestjelesnosti izvodi neki organ, koji bismo mogli usporediti s ljudskim okom.

Osis je konstruirao kutiju u koju je optički sistem projicirao slike koje je nor­malno oko moglo raspoznati samo ako ih je promatralo kroz prozorčić u kutiji.

U stvarnosti se kod tih slika radilo o obmani osje­tila. Osis je od Tanousa zahtijevao da »po­gleda« kroz prozorčić u stanju bestjelesno­sti.

Tim se eksperimentom moralo odgovo­riti na pitanje radi li se prilikom doživljaja bestjelesnosti o posebno živoj vidovitosti?

Ili nešto (možda »astralno tijelo«) zaista napu­šta tijelo? Osis tvrdi da rezultati njegovih pokusa ukazuju na činjenicu da se nešto zaista pojavilo na prozorčiću kutije.

Tuma­čenje rezultata njegovih istraživanja se, do­duše, vrlo lako osporava: granice vidovitosti su nam nepoznate.

Izlazak iz tijela

Osim toga, mogla bi ispitanikova podsvijest izvesti sliku iz spo­znaje o međusobnom relativnom položaju dijelova u kutiji, do koje je medij došao svojom vidovitošću.

Premda su motivi iza­brani slučajno pa nitko nije znao koja će se slika pokazati ljudskom oku. U kasnijim pokusima Osis je pričvrstio određene senzore ispred prozorčića optičke kutije.

Po njegovu mišljenju moglo se iz rezultata pokusa zaključiti da je za vrijeme stanja bestjelesnosti pred kutijom bio prisu­tan neki fizički objekt.

Kad su senzori bili aktivirani, kvota pogodaka u prepoznavanju motiva bila je veća.

Pri Zakladi za parapsihologiju u Durha­mu, u Sjevernoj Karolini, izvedeni su poučni pokusi s medijem Stuartom Blue Hararyjem.

Željelo se promatrati ponašanje malih glo­davaca, zmija i mladih mačaka u prisutnosti »astralne projekcije«. Mačići su stavljeni u velik, otvoren sanduk, čije je dno bilo podijeljeno u kvadrate.

Stroj ili živa bića?

Normalna se aktivnost mogla izraziti brojem kvadrata na koje je životinja stupila u određenom vremenu. Pod normalnim uvjetima pokusa, mačke su bile u pravilu prestrašene, mjaukale su i vrlo se brzo kretale.

Harary je kao projekcija »prišao« sanduku i pokušao ih umiriti. Jedna je zaista promijenila ponašanje kad je Harary napustio tijelo; smirila se.

Ostale nisu reagirale. Drugi pokusi su bili bez rezultata. Svakako bi trebalo istražiti pitanje jesu li životinje prikladnije nego strojevi da osjete osobe u stanju bestjelesnosti.

Iz gore rečenoga možemo zaključiti da ne treba pripisati preveliko značenje opisima doživljaja, bestjelesnosti koje daju ispitanici.

Izlazak iz tijela

Moglo bi se raditi samo o duhovnim slikama koje se sastoje od sjećanja na fizički svijet i kojima su dodane informacije dobivene telepatijom ili vidovitošću.

Istočnjački spisi označavaju »astralni svijet« u koji, po mišljenju mnogih, odlazimo nakon smrti i koji posjećujemo »astralnim tijelom« u stanju bestjelesnosti, kao »svijet privida«.

On se sastoji od naših sjećanja na ovaj svijet i naših svjesnih i nesvjesnih čežnji. Prof. Henry H. Price ukazuje na veliku podudarnost takvoga svijeta sa svijetom koji opisuju mediji, unatoč svim individualnim razlikama.

No Price je nadalje naglasio da je »najbliži svijet« općenito u skladu s opisom koji su neki filozofi dali o ovome svijetu.

Možda istraživanje opisanih fenomena omogući da bolje shvatimo sami sebe, svoja za­pažanja i duhovne procese.


Bestjelesnost

Dr. Charles Tart s Kalifornij­skog sveučilišta prvi je izveo laboratorij­ske pokuse u istraživanju doživljaja bes­tjelesnosti. Testirao je gospođu Z. koja je takva iskustva imala od djetinjstva.

Tart ju je priključio na elektroencefalograf i zamolio je da se prebaci u stanje bestjele­snosti.

Na polici iznad njezine glave bio je papirić na kojemu je Tart prije pokusa napisao jedan broj iz matematičke tablice slučajnih brojeva.

Kablovi od glave go­spođe Z. do elektroencefalografa su bili tako kratki da nije mogla ustati i pogle­dati na policu a da ne izazove prekid kon­takta.

Prve večeri, dok su izvodili pokus, nije se ništa posebno dogodilo. Sljedeće je večeri gospođi Z. uspjelo prebaciti se u sta­nje bestjelesnosti.

Vidjela je sat iznad po­lice – ležeći ga nije mogla vidjeti – i »pro­čitala« da pokazuje 3.15. U tom je tre­nutku elektroencefalograf pokazivao neobičnu aktivnost struja u mozgu.

Treće je noći imala sličan doživljaj.Tek je četvrte noći pokušala pročitati broj na papiriću i uspjeh je bio potpun.

Kao vrijeme svog iskustva bestjelesnosti navela je – prema satu u laboratoriju – ­negdje između 5.50 i 6.00 sati.

Elektroen­cefalograf je u 5.57 pokazao neobičan uzorak struja u mozgu. Čini se da eksperimenti dr. Tarta poka­zuju da se ovdje radilo o paranormalnom događaju.

Prof. Ellison je svojim eksperi­mentima želio utvrditi što se događa prilikom takvih fenomena.


Regresija i uvid u prošle živote – je li to laž ili istina?

Podijelite prijateljima koje zanimaju nadnaravne pojave članak – Izlazak iz tijela je obmana, utjecaj hipnoze ili telepatija?

Možda će vam se svidjeti