Kar­mič­ka ban­ka – i vi imate račun u tom spremištu! Jeste li u plusu? – Alter Plus Portal
Alter Plus
Sve o prirodnoj medicini

Kar­mič­ka ban­ka – i vi imate račun u tom spremištu! Jeste li u plusu?

0

Kar­mič­ka ban­ka je mjesto u kojem sva­ka oso­ba u čitavom uni­ver­zu­mu ima svoj “ra­čun” . Što to za vas znači?

Dje­lo­va­nje kar­me mo­že se uspo­re­di­ti s po­šte­nom i uva­že­nom ban­kom. Kar­mič­ka ban­ka je ne­pri­stra­na, ča­sna, ne­pot­kup­lji­va, ne­po­gre­ši­va i sta­bil­na usta­no­va u kojoj svi imamo “ra­čun”.

Ka­da god u životu po­stu­pi­te is­prav­no, po­la­že­te nešto na svoj ra­čun u kar­mič­koj ban­c. I obrnuto, sva­ki neis­pra­van po­stu­pak stva­ra dug.

Kraj­nji cilj je pot­pu­no urav­no­te­že­nje ra­ču­na. To zna­či da ste “u plu­su”, – ne­ma­te du­go­va ni­ nep­la­će­nih ra­ču­na.

Možda nikada niste razmišljali na takav način, ali kad pročitate ovaj tekst i razmislite logično, vidjeti ćete koliko sve to ima smisla u stvarnom i duhovnom životu.

Sva­ki je čo­vjek pot­pu­no od­go­vo­ran za svo­ja ula­ga­nja. Pri tom ne vri­je­de iz­go­vo­ri po­put: “Za­bo­ra­vio sam po­lo­ži­ti no­vac na ra­čun pa moj ček ni­je imao pok­ri­će”.

Tako je i u životu, ali mi to obično ne možemo prihvatiti i uvijek nađemo neko opravdanje – “ali”, “zapravo”, “možda” …!

Upam­ti­te da je kar­mič­ka ban­ka ne­pri­stra­na i da vas nes­vje­snost o po­gre­šci ne šti­ti od nje­zi­ne po­slje­di­ce. Nak­na­du za ne­do­pu­šte­no pre­ko­ra­če­nje pla­tit će­te bez ob­zi­ra na raz­log.

Ni­ko­ga ne za­ni­ma to što ste za­bo­ra­vi­li po­rav­na­ti ra­čun ili što to jed­no­stav­no ni­ste zna­li uči­ni­ti.

Na ovaj ili onaj na­čin nau­čit će­te da ste is­klju­či­vo sa­mi od­go­vor­ni za svoj ra­čun u kar­mič­koj ban­ci. Do­bit će­te ono što ste za­slu­ži­li.

Opravdanje

Kar­mu iz pro­šlog ži­vo­ta ni­ka­da ne smi­je­mo ko­ri­sti­ti kao oprav­da­nje za ne­raz­bo­ri­tost u ovom ži­vo­tu. Evo opet jedne dobre usporedbe .

Recimo – uz­mi­mo za prim­jer oso­bu ko­ja go­di­na­ma za­ne­ma­ru­je pri­ja­vu po­re­za na do­ho­dak, ali nit­ko na to nije rea­gi­rao.

No, jed­no­ga da­na sti­že pi­smo Po­rez­ne upra­ve, a u nje­mu ra­čun za neup­la­će­ni po­rez uve­ćan za ka­ma­te!?

Što to pokazuje? Mož­da će pro­ći go­di­ne, ali će dug pri­je ili ka­sni­je do­ći na nap­la­tu!

Mo­že­te se izv­la­či­ti na si­ro­ma­štvo, mo­li­ti za mi­lost, op­tu­ži­ti po­šta­ra za pro­pu­šte­nu ispo­ru­ku, ali će­te ipak morati pla­ti­ti dug.

Mož­da će vam obu­sta­vi­ti pla­ću, zap­li­je­ni­ti imo­vi­nu, a mož­da će­te čak i zavr­ši­ti u zat­vo­ru, ali će po­tra­ži­telj nap­la­ti­ti ono što mu du­gu­je­te.

Vi se možete opravdavati na razne načine, mo­že­te tvr­di­ti da je to “ne­po­šte­no” sve dok na vr­bi ne ro­di grož­đe, ali će­te bi­ti pri­si­lje­ni pla­ti­ti. To je vaš, i sa­mo vaš dug.

Mo­ra­mo se suo­či­ti s či­nje­ni­com da je sve pro­šlo, sa­da­šnje ili bu­du­će kar­ma, u do­bru i zlu, u bo­gat­stvu i si­ro­ma­štvu, u bo­le­sti i zd­rav­lju, do tje­le­sne smr­ti i u slje­de­ćem ži­vo­tu.

Do­bru ili lo­šu stva­ra­mo svo­jim mi­sli­ma i po­stup­ci­ma. To ni­je ne­ka­kav mi­sti­čan po­stu­pak, to je lo­gi­čan, zd­rav ra­zum.

Vaš ra­čun u kar­mič­koj ban­ci jest obra­čun ono­ga što či­ni­te u sa­da­šnjo­sti te ono­ga što ste uči­ni­li u pro­šlo­sti.

Neće oprostiti dugove

Bu­duć­nost nam je po­nu­đena da je ob­li­ku­je­mo ka­ko god že­li­mo. Mi se mo­že­mo suo­či­ti sa svo­jim prob­le­mi­ma i te­ži­ti pro­na­la­že­nju rje­še­nja, ili mo­že­mo ne­pre­sta­no iz­no­va po­nav­lja­ti iste su­lu­de po­stup­ke.

Kar­mič­ka ban­ka vam ne­će opro­sti­ti du­go­ve. Ne­će vas ni te­re­ti­ti za ono za što ni­ste od­go­vor­ni.

Mno­gi su lju­di ima­li oz­bilj­nih prob­le­ma sa svo­jom kre­dit­nom spo­sob­no­šću, ali su smog­li sna­ge i bi­li do­volj­no di­scip­li­ni­ra­ni da bi se vra­ti­li na pra­vi put.

Jed­na­ko ta­ko mo­že­mo nau­či­ti odr­ža­va­ti do­bro sta­nje svo­je­ga kar­mič­kog ra­ču­na, po­la­žu­ći te­me­lje bu­du­ćem bo­ljit­ku, du­hov­nom i fi­nan­cij­skom.

Vi je­ste svo­ja kar­ma što zna­či da ste vla­snik svo­je kar­mič­ke ban­ke. Pre­sta­ni­te op­tu­ži­va­ti dru­ge lju­de i okol­no­sti za svo­je du­go­ve. To su va­ši prob­le­mi i vi ih mo­ra­te ri­je­ši­ti.

Po­seb­no je važ­no upam­ti­ti da kar­ma dje­lu­je u oba sm­je­ra: prih­va­ti­te za­slu­gu za svo­je mud­re od­lu­ke.

Sve do­bro što proiz­la­zi iz osi­gu­ra­nog ra­ču­na stvo­ri­li ste sa­mi, nit­ko dru­gi ni­je za­slu­žan za to.

Kar­mič­ku ban­ku ni­je mo­gu­će pot­ku­pi­ti. Ža­nje­te ono što ste po­si­ja1i i do­bi­va­te ono što za­slu­žu­je­te. Sve se vra­ća i sve se pla­ća. Sti­ći će vam sve što vam pri­pa­da.


Možda će vas zanimati i ovi, slični tekstovi:

Negativna i pozitivna karma – to nije sudbina, vi ste ih odabrali!

Možda će vam se svidjeti