Karmički tragovi ostaju u našoj svijesti i utječu na bu­dućnost. – Alter Plus Portal
Alter Plus
Sve o prirodnoj medicini

Karmički tragovi ostaju u našoj svijesti i utječu na bu­dućnost.

Karmički tragovi posljedica su aktivnosti zaostalih u mentalnoj svijesti. Rješte ih se! Karmički tragovi mogu se zapadnjačkim načinom razmišljanja shvatiti kao sklonosti u nesvjesnom. Problem je što nas oni ponekad sprečavaju da pronađemo zadovoljstvo i sreću u svakodnevnom životu. Stara izreka “Kako sijemo tako ćemo i žeti” sadrži drevnu mudrost i učenje o karmi koje njeguju […]

0

Karmički tragovi posljedica su aktivnosti zaostalih u mentalnoj svijesti. Rješte ih se!

Karmički tragovi mogu se zapadnjačkim načinom razmišljanja shvatiti kao sklonosti u nesvjesnom. Problem je što nas oni ponekad sprečavaju da pronađemo zadovoljstvo i sreću u svakodnevnom životu.

Stara izreka “Kako sijemo tako ćemo i žeti” sadrži drevnu mudrost i učenje o karmi koje njeguju istočnjačke religije.

No, nije potrebno upustiti se u duboko izučavanje ove mudrosti, jer je njezina istina puno bliže vama nego što mislite, a odgovor pronađite u tekstu.

Kultura u kojoj živimo uvjetuje nas, ali sjeme uvjetovanosti nosimo svugdje sa sobom. Sve što nas brine u našem je umu.

Za našu nesreću krivimo naše okruženje, našu situaciju te vjerujemo da bismo promjenom situacije bili sretni. No, situacija u kojoj se nalazimo samo posredno utječe na naše patnje.

Pravi je uzrok urođeno neznanje i želja, kao njegova posljedica, da stvari budu drukčije nego što jesu.

Možda odlučimo napustiti stres gradskoga života i prese­liti se na planinu ili na more. Možemo napustiti izoliranost i težinu seoskog života i otići u grad.

Promjena može biti lijepa jer su promijenjeni sekundarni uzroci i možemo pronaći za­dovoljstvo. Ali samo nakratko.

Korijen našeg nezadovoljstva odlazi s nama u naš novi dom gdje izrastaju nova nezado­voljstva. I uskoro smo ponovno uhvaćeni u muke nadanja i strahovanja.

Karmički tragovi – odgovor

Ili možemo misliti da ćemo s više novca, boljim partne­rom, boljim poslom ili obrazovanjem pronaći sreću. Znamo da to nije istina.

Bogati nisu oslobođeni patnje, novi partner neće nas zadovoljiti u nekim stvarima, tijelo će starjeti, novi posao će pobuđivati manji interes, itd.

Kada mislimo da se može pronaći rješenje za našu nesreću u vanjskome svijetu, naša će želja biti utažena samo privremeno.

Ne shvaćajući to, bacani smo po tom putu vjetrovima želja, uvijek nemirni i ispunjeni nezadovoljstvom. Vodi nas naša karma i nastavljamo polagati sjeme buduće karmičke žetve.

Ovakav način djelovanja udaljava nas od duhovnog puta. Ta­kođer, sprečava nas da pronađemo zadovoljstvo i sreću u našem svakodnevnom životu.

Sve dok se poistovjećujemo s težnjama i sklonostima uma u neprestanom pokretu, stvaramo negativne osjećaje koji su rođeni u procjepu između onoga što jest i onoga što želimo.

Djelovanja potaknuta takvim emocijama u našoj svakodnevici ostavljaju karmičke tragove.

Karmički tragovi – ponavljamo obrasce

Karma označava akciju. Karmički tragovi posljedica su aktivnosti koje ostaju u mentalnoj svijesti i utječu na našu bu­dućnost.

Karmičke tragove možemo shvatiti djelomično ako razmišljamo o njima kao o, kako se već kaže na Zapadu, sklonostima u nesvjesnom.

To su tendencije, obrasci unutarnjeg i vanjskog ponašanja, uklopljene reakcije, navike shvaćanja.

One određuju naše emotivne reakcije prema situacijama i naše intelektualno razumijevanje kao i karakteristike naše emotivnih navika i intelektualnih ukočenosti.

One stvaraju i uvjetuju svaki odgovor koji imamo prema svakom elementu našeg iskustva. To je primjer karmičkih tragova na grubljoj razini, prem­da se isto događa i na najfinijim razinama iskustva.

Primjerice, osoba odrasta u domu u kojem ima dosta nasilja. Trideset ili četrdeset godina poslije odlaska iz doma prolazi pokraj kuće u kojoj ljudi međusobno žučno raspravljaju.

Te noći sanja kako se tuče s partnerom ili suprugom. Ujutro osjeća tugu i potištenost. To primjećuje njegov partner koji na to netaktično reagira.

Karmički tragovi – kako djeluju?

Ova nam sekvenca govori ponešto o karmičkim trago­vima. Kada je čovjek bio mlad, reagirao je na svađu u svom domu strahom i srdžbom te se osjećao povrijeđenim.

Osjetio je odbojnost prema svađama i tučnjavi što je ostavilo traga u njegovu umu. Godinama kasnije prolazio je pokraj kuće i začuo svađu.

To je situacija koja posredno utječe na stari kar­mički trag što se očituje u snu. U snu je čovjek reagirao na provokaciju svog partnera osjećajući ljutnju i povrijeđenost.

Odgovor je nastao zbog karmičkih tragova sakupljenih u njegovoj mentalnoj svijesti još dok je bio dijete, a oni su otada vjerojatno, ponavljajući se, ojačali.

Kada ga partner u snu isprovocira – što je u cijelosti umna projekcija – njegova je reakcija odbojnost, kao onda kada je bio dijete.

Odbojnost koju osjeća u snu nova je aktiv­nost koju je stvorilo novo sjeme. Nakon buđenja uhvaćen je u negativne emocije koje su plod prijašnje karme; osjeća se otuđeno i povlači se od svog partnera.

Da bi se čitava stvar još više zakomplicirala, partner reagira karmom određenim sklonostima, postajući pretemperamentan, uvredljiv …

Počinje se braniti ili postaje preuslužan, a čovjek ponovno reagira ne­gativno sijući drugo karmičko sjeme.

Karmički tragovi – poput kotača

Svaka reakcija prema bilo kojoj situaciji:

  •  vanjskoj ili unutarnjoj,
  • na javi ili u snu …

… koja je ukorijenjena u prihvaćanju ili odbijanju, ostavlja trag u umu.

Karma određuje reakciju, a  reak­cija sije drugo karmičko sjeme koje uvjetuje daljnje reakcije, i tako u nedogled!d.

Time je karma više usmjerena prema sebi. To je kotač samsare, beskrajni kotač akcije i reakcije.

No, ovaj primjer govori samo o karmi na psihološkoj razini. Karma određuje svaku dimenziju postojanja.

Ona oblikuje emotivne i mentalne pojave u životu čovjeka jednako kao percepcije i interpretacije postojanja, rad tijela te uzrok i pos­ljedicu dinamike vanjskoga svijeta.

Karma upravlja svakim doživljenim aspektom, bio on velik ili malen. Karmički tragovi ostavljeni u umu su poput sjemenja, i kao sjemenje oni traže određene uvjete ili stanja za svoje očitovanje.

Kao što je za klijanje sjemena potrebna pravilna kombinacija vlage, svjetla, hranjivih tvari i topline, karmički se tragovi očituju pri dolasku u određenu situaciju.

Elementi situacije koji podržavaju očitovanje karme poznati su kao se­kundarni uzroci i stanja.

Karmički tragovi – spriječiti ponavljanje

Od pomoći je misliti o karmi kao o procesu uzroka i pos­ljedica. To vodi spoznaji da izbor kao odgovor na svaku situaciju, unutarnju i vanjsku, ima posljedice.

One su vidljive kad jednom stvarno shvatimo da je svaki karmički trag sjeme za daljnju karmom vođenu aktivnost,

Ovu spoznaju možemo upotre­biti za izbjegavanje stvaranja negativnosti u našim životima. I umjesto toga možemo stvoriti stanja koja će utjecati na naš život i usmjeriti ga u pozitivnom pravcu.

Ili, ako znamo kako, možemo do­pustiti osjećajima da se sami oslobode onda kada izniknu. U tom slučaju ne dolazi do stvaranja nove karme.

Reagiramo li na situaciju negativnim emocijama, trag ostav­ljen u umu vjerojatno će dozrijeti i negativno utjecati na ži­votne situacije.

Primjerice, netko se na nas ljuti, a mi reagiramo ljutnjom. Tako ostavljamo trag koji će omogućiti ponovno podizanje ljutnje.

Vrlo je vjerojatno da ćemo u životu naići na takvu sličnu situaciju koja će dopustiti očitovanje naše navike ljutnje.

Karmički tragovi – negativno

Lako je to uočiti je li ljutnja velik dio naših života ili ako poznajemo nekoga takvog. Ljutiti ljudi stalno dolaze u situacije koje prividno opravdavaju njihovu ljutnju, dok ljude s manje ljutnje u sebi takve situacije kao da zaobilaze.

Vanjske situacije mogu biti slične, ali različite karmičke sklonosti stvaraju drugačije subjektivne/osobne svjetove.

Osjećaj izražen u naglosti može stvoriti snažan rezultat i reakciju. Ljutnja može dovesti do borbe ili neke druge vrste uništenja. Ljudi mogu biti ozlijeđeni fizički i emotivno.

Ne odnosi se to samo na ljutnju. Izražavanje straha može biti izuzetno stresno za osobu koja od njega pati, pa se ona može otuđiti od drugih.

Nije teško uočiti kako to vodi k negativnim tragovima što negativno utječu na budućnost. Potiskujemo li osjećaj, negativni tragovi ne nestaju. Potiskivanje je očitovanje nesklonosti i onoga što se ne voli.

Potiskivanjem «guramo» dio naših doživljaja u tamu, “na čekanje”, sve dok odgovarajući sekundarni uzrok “nešto” ne pozove van.

Primjerice, potisnemo li našu ljubomoru na druge, ona se mo­že izraziti u emotivnoj provali ili u oštroj osudi drugih na koje smo potajno ljubomorni.

To se događa i ako sami sebi ne priznajemo postojanje te ljubomore.

Mentalno prosuđivanje također je aktivnost koja se temelji na odbojnosti ili nesklonosti, a stvo­rena je iz negativnog karmičkog sjemenja.

Karmički tragovi – pozitivno

Umjesto ovakvih negativnih odgovora zasta­nimo na trenutak, komunicirajmo sami sa sobom i odlučimo se odabrati protulijek za negativne emocije.

Ako se netko naljutio na nas, a naša se ljutnja već počinje očitovati, pro­tulijek je suosjećanje.

Uključivanje suosjećanja može se na početku doimati kao prisila, ali ako shvatimo:

  • da je iziritirana osoba pod utjecajem vlastita stanja i uvjetovanosti,
  • da pati od suženja svijesti jer je u stupici svoje negativne karme …

… tre­bamo osjetiti suosjećanje te se možemo početi rješavati naših negativnih reakcija. Čineći to, na pozitivan način počinjemo oblikovati našu budućnost.

Taj novi odgovor, još uvijek zasnovan na želji – u ovom slučaju za vrlinu, mir ili duhovni rast – stvara pozitivan kar­mički trag.

Posijali smo sjeme suosjećanja.

Sljedeći put kada se suočimo s ljutnjom skloniji smo odgovoriti suosjećanjem koje je mnogo ugodnije i pozitivnije od uskogrudnosti samozaštitničke ljutnje.

Na taj način vježbamo naš odgovor spram svijeta i sve manje i manje susrećemo ljutnju iznutra i izvana. Ustrajemo li u tome, suosjećanje će se vjerojatno podizati spontano i bez napora.

Koristeći razumijevanje karme, možemo uvježbati naš um da koristi sva iskustva, čak i one najintimnije i pritajene dnevne snove, kao potporu duhovnoj praksi.

Karmički tragovi – oslobađanje emocija

Najbolji odgovor na negativnu emociju jest dopustiti joj samooslobađanje tako da ostanemo u budnosti, oslobođenoj sklonosti ili odbojnosti.

Uspijemo li u tome, osjećaji prolaze pokraj nas kao što ptica prolijeće zrakom. Ne ostaje nikakav trag.

Osjećaji se pojavljuju, a zatim spontano rastvaraju u prazninu. U ovom slučaju očitovano je karmičko sjeme – kao:

  • osjećaj,
  • misao,
  • tjelesni osjet
  • ili impuls prema određenom ponašanju …

… ali zbog toga što naš odgovor nije u obliku sklonosti ili odbojnosti, nije stvoreno niti jedno sjeme buduće karme.

Svaki put kada se u našoj svijesti dopusti pojavljivanje zavisti i njezino rastvaranje, bez da se za nju vežemo ili da je potisne­mo, slabi snaga karmičke sklonosti prema zavisti.

Ne postoji nova aktivnost koja je osnažuje. Oslobađanje emocija na ovaj način siječe karmu u njezinu korijenu.

To je kao da spalimo karmičko sjeme prije nego ono dobije priliku da izraste u naš životni problem. Možda se pitate zašto je bolje osloboditi osjećaj nego stvo­riti pozitivnu karmu.

Odgovor je da svi karmički tragovi dje­luju kao prisila i da nas ograničavaju na određene identitete.

Cilj puta je potpuno oslobođenje od svih uvjetovanosti. To ne znači da oslobađanjem nisu prisutne pozitivne značajke kao što je suosjećanje. Jesu.

Ali kada nama više ne upravljaju kar­mičke sklonosti, jasno vidimo situaciju u kojoj se nalazimo, odgovaramo spontano i na određen način prije negoli smo gurnuti u jednom i povučeni u drugom pravcu.

Relativno suosjećanje koje izrasta iz pozitivnih karmičkih sklonosti jako je dobro, ali bolje je apsolutno suosjećanje što nastaje bez napo­ra u osobi oslobođenoj karmičkih uvjetovanosti.

Opsežnije je, uključivije, djelotvornije i oslobođeno obmana dualizma.

Karmički tragovi – vezanje uz emocije

Iako je dopuštanje emocija za samooslobođenje najbolji odgovor, teško je to provoditi prije nego što smo razvili i stabilizirali naše djelovanje.

Bez obzira na sadašnje stanje, svi za trenutak možemo stati kada se emocije podižu, ispitati ih i odlučiti se za najbolji način djelovanja.

Svi možemo naučiti kako se otupljuje snaga impulsa, karmičkih navika. Možemo koristiti mišljenje, podsjećajući se da je emocija koju doživljavamo samo plod prijašnjih karmičkih tragova.

Tada možemo biti sposobni napustiti poistovjećivanje s osjeća­jima ili stajalištima te odustati od obrambenog stava.

Osobnost tada postaje opuštenija i šira. Možemo odabrati pozitivan odgovor, sijući tako sjeme pozitivne karme.

Važno je to provoditi bez potiskivanja osjećaja. Stvarajući suosjećanje trebamo se opustiti, a ne kruto potiskivati ljutnju u tijelu dok pokušavamo misliti o dobrim stvarima.

Duhovno putovanje nije namijenjeno dobrobiti u dalekoj budućnosti ili u našem sljedećem životu.

Vježbajući reagirati pozitivno na situacije, mijenjamo naše karmičke tragove i razvijamo kvalitetu koja potiče pozitivne promjene u životima koje sada živimo.

Jasno uviđajući da svako iskustvo, ma koliko maleno i osobno, daje rezultat, možemo koristiti ovo razumijevanje za promjenu naših života i snova.

Svaka aktivnost poduzeta fizički, verbalno ili mentalno, služi kao “sjeme” koje će donijeti “plodove” u budućnosti kada su stanja zrela za realizaciju…

Kada mislimo da se može pronaći rješenje za našu nesreću u vanjskome svijetu, naša će želja biti utažena samo privremeno.

Ne shvaćajući to, bacani smo po tom putu vjetrovima želja, uvijek nemirni i ispunjeni nezadovoljstvom.

Svaka aktivnost (fizička, ver­balna ili mentalna) izvedena s namjerom, čak i najslabijom sklonošću ili odbojnošću, ostav­lja trag u umnoj struji individue.

Nakupljanje tih karmičkih tragova utječe na svaki novi trenutak iskustva i određuje ga.

Reagiramo li na situaciju negativnim emocijama, trag ostav­ljen u umu vjerojatno će dozrijeti i negativno utjecati na ži­votne situacije. Primjerice, ako se netko na nas ljuti, a mi reagiramo ljutnjom, ostavljamo trag.

Koristeći razumijevanje karme, možemo uvježbati naš um da koristi sva iskustva, čak i one najintimnije i pritajene dnevne snove, kao potporu duhovnoj praksi.

Možda se pitate zašto je bolje osloboditi osjećaj nego stvoriti pozitivnu karmu. Odgovor je da svi karmički tragovi dje­luju kao prisila i da nas ograničavaju na određene identitete.


Na portalu “Alter Plus” ima još mnogo drugih tekstova o karmi i sličnim pojmovima koji će vas sigurno zanimati, poput ovih:

Možda će vam se svidjeti