Ku­ći­ca Djevice Marije na Trsatu – ozdravljenja, ispunjenje želja, čuda – Alter Plus Portal
Alter Plus
Sve o prirodnoj medicini

Ku­ći­ca Djevice Marije na Trsatu – ozdravljenja, ispunjenje želja, čuda

0

Ku­ći­ca Djevice Marije  – ne­ma čo­vje­ka iz Ri­je­ke, Istre i Pri­mor­ja ko­ji se ba­rem jed­nom ni­je po­peo str­mim stu­ba­ma ko­je go­to­vo iz sre­di­šta Ri­je­ke vo­de do sve­ti­šta Go­spe na Tr­sa­tu.

Ima ih 559. a zo­vu se Stu­be Pe­tra Kru­ži­ća jer su se za nje­go­va ži­vo­ta za­po­če­le zi­da­ti, a pot­pu­no su dovr­še­ne tek go­di­ne 1931.

Vr­lo sta­ra pre­da­ja go­vo­ri o to­me ka­ko je do­šlo do što­va­nja Go­spe na Tr­sa­tu. Sta­rim gra­dom, dvor­cem Tr­sa­tom, go­di­ne 1291. vla­dao je knez Ni­ko­la I. Fran­ko­pan, vr­lo po­bo­žan čo­vjek.

Te go­di­ne, 10. svib­nja ra­no uju­tro, do­šlo je ne­ko­li­ko rad­ni­ka na tr­sat­ski bre­žu­ljak da si­je­ku dr­va.

Na svo­ju ve­li­ku za­ču­đenost, na li­va­di ne­da­le­ko grad­ske ku­le, opa­ze ma­lu ku­ći­cu, ko­je ni­ka­da ta­mo pri­je ni­je bi­lo. U ku­ći­ci su na­šli križ i sli­ku Dje­vi­ce Ma­ri­je.

Ku­ći­ca je le­ža­la na li­va­di, ni­je ima­la te­me­lja. Vr­lo iz­ne­na­đeni odo­še kne­zu Ni­ko­li Fran­ko­pa­nu i žup­ni­ku Alek­sand­ru Jur­je­vi­ću i sve im to ja­vi­še.

Žup­nik Jur­je­vić već je tri go­di­ne le­žao u po­ste­lji te­ško bo­le­stan. Bo­lo­vao je od vo­de­ne bo­le­sti. Kad je čuo što su mu rad­ni­ci is­pri­po­vi­je­da­li, za­ču­di se, ali ne pre­vi­še. Za­što?

Re­kao im je da zna o če­mu je ri­ječ. To je ku­ći­ca Dje­vi­ce Ma­ri­je, a sve do sa­da na­la­zi­la se u Na­za­re­tu.

Ku­ći­cu su apo­sto­li pret­vo­ri­li u cr­kvi­cu, a sa­da su je an­đeli pre­ni­je­li iz Na­za­re­ta na Tr­sat, da ju Tur­ci ne po­ru­še.

Ukazanje

Kad su žup­ni­ka pi­ta­li odak­le on zna da je isti­na to što go­vo­ri, žup­nik im je sve is­pri­po­vje­dio.

One no­ći pri­je ne­go što je ku­ći­ca sva­nu­la pred Tr­sa­tom, uka­za­la mu se u snu Dje­vi­ca Ma­ri­ja i rek­la da je to nje­zi­na ku­ći­ca iz Na­za­re­ta.

Kao znak da je to Ona i da go­vo­ri isti­nu, rek­la mu je da će ozd­ra­vi­ti od svo­je bo­le­sti. Slje­de­ćeg da­na, a bi­la je ned­je­lja, žup­nik do­đe u cr­kvu, bio je pot­pu­no zd­rav, i is­pri­po­vje­di na­ro­du sve što se do­go­di­lo.

Knez Ni­ko­la for­mi­rao je iza­slan­stvo, sa žup­ni­kom Jur­je­vi­ćem na če­lu, i po­slao ga u Sve­tu zem­lju da ispi­ta stvar.

Žup­nik je uzeo toč­nu mje­ru ku­ći­ce. Iza­slan­stvo je u Na­za­re­tu na li­cu mje­sta utvr­di­lo da se ra­di o ku­ći Sv. Obi­te­lji. Ku­ći­ce, na­rav­no, ta­mo vi­še ni­je bi­lo.

Go­spi­na je ku­ći­ca osta­la na Tr­sa­tu sa­mo tri go­di­ne i se­dam mje­se­ci, a on­da su je an­đeli, 10. pro­sin­ca 1294., pre­ni­je­li u Lo­re­to, u Ita­li­ju, gd­je se na­laz i da­nas.

Na Tr­sa­tu su vjer­ni­ci bi­li vr­lo ža­lo­sni zbog ne­stan­ka sve­te ku­ći­ce. Na ono­me mje­stu gd­je je sta­ja­la, knez je Ni­ko­la dao sa­gra­di­ti ka­pe­li­cu. Od nje se raz­vi­lo Go­spi­no tr­sat­sko sve­ti­šte.

Zavjetni darovi

Mno­gi su na­ši lju­di ta­ko ža­li­li za sve­tom ku­ći­com da su sve svo­je ima­nje u do­mo­vi­ni pro­da­li i na­se­li­li se u Lo­re­tu.

A sto­ti­na­ma go­di­na Hr­va­ti iz Pri­mor­ja upor­no su ho­do­ča­sti­li pre­ko mo­ra u Lo­re­to.

Pa­pa Ur­ban V. u 14. sto­lje­ću, da bi ut­je­šio Hr­va­te, po­ša­lje im, na mol­bu kne­za Fran­ko­pa­na, sta­rin­sku sli­ku Maj­ke Bož­je, ko­ja se sve do da­nas kao ču­dot­vor­na štu­je na Tr­sa­tu.

Go­spi­no tr­sat­sko sve­ti­šte usko je ve­za­no uz hr­vat­ske ba­no­ve.

Go­di­ne 1597. da­ro­vao je hr­vat­ski ban To­ma Erdedy tr­sat­sko­me sve­ti­štu vr­lo li­jep srebr­ni kip Maj­ke Bož­je, i to za­to, što je za­go­vo­rom Go­spe Tr­sat­ske ozd­ra­vio nje­gov sin Si­gi­smund.

Taj je Si­gi­smund po­sli­je po­stao hr­vat­skim ba­nom. Hr­vat­ski ban grof St­je­pan Erdedy bo­lo­vao je na oči­ma pa se za­vje­to­vao Go­spi Tr­sat­skoj. Ozd­ra­vio je od bo­le­sti pa je sve­ti­štu da­ro­vao srebr­ni ka­lež.

Pri­je se u Go­spi­nu tr­sat­sko­me sve­ti­štu mog­lo vid­je­ti mno­štvo za­vjet­nih da­ro­va, zah­val­ni­ca za ozd­rav­lje­nje i ispu­nje­nje že­lja, a da­nas se ti da­ro­vi ču­va­ju u po­seb­noj dvo­ra­ni.

O ispu­nje­nju že­lja, ozd­rav­lje­nji­ma i ču­de­si­ma ko­ja su se do­ga­đala po za­go­vo­ru Go­spe Tr­sat­ske, pri­po­vi­je­da­lo se u svim su­sjed­nim zem­lja­ma, pa je to na Tr­sat priv­la­či­lo mno­go ho­do­ča­sni­ka.

Ta­ko je prim­je­ri­ce, do­šao na Tr­sat i kar­di­nal Bar­ba­ri­go, ve­ron­ski nad­bi­skup. On je fra­njev­ci­ma pred­lo­žio da se Go­spi­na sli­ka ok­ru­ni zlat­nom kru­nom.

To se i ostva­ri­lo na Ma­lu Go­spu 8. ruj­na god. 1715.

Čudot­vor­na sli­ka Go­spe Tr­sat­ske bi­la je pr­va Go­spi­na sli­ka ko­ja je bi­la ok­ru­nje­na iz­van Ita­li­je, a na to je slav­lje do­šlo za ono vri­je­me ne­vje­ro­jat­nih vi­še od 50 ti­su­ća vjer­ni­ka!


Međugorje i anđeli – kakva je to čudesna veza!

 

Možda će vam se svidjeti